• tytuł obrazka

Jan Szul wszedł do świata sztuki jako kolekcjoner, ale w 2010 r. postanowił chwycić za pędzel i wyrazić swoje artystyczne emocje. Dosyć szybko jego obrazy nabrały niezwykle współczesnego języka malarstwa syntetycznego. Jego prace są oszczędne, wręcz ascetyczne, a przemyślane pociągnięcia pędzla nadają im przekonywującej siły wyrazu. Szul odwołuje się do swoich rodzinnych stron Polski południowej i tworzy głównie impresje na temat pejzaży. Dążenie do redukcji zbędnych detali doprowadziło Szula do form abstrakcyjnych, jednak wpatrując się w kompozycje wciąż odnajdujemy widok pól o zmierzchu bądź o świcie słońca.

Marta Królikowska
Galeria Adi Art w Łodzi
Jan Szul entered the Word of art as a collector, but in the year 2010 he decided to take up a paintbrush and express his artistic emotions. Quite fast his paintings absorbed very modern, synthetic painting`s style.
His works are thrifty, almost ascetic and well-considered strokes of paintbrush give them convincing strength of expression. Jan Szul refers to his home region of southern Poland and creates impressions based on landscape. Aim to reduction of needless details led Jan Szul to abstract forms, but still looking at his compositions we find the view of fields at dusk or dawn.

Marta Królikowska
Adi Art Gallery, Lodz


Tematyka prac Jana Szula obejmuje głównie pejzaże z jego rodzinnych stron południowej Polski: Podkarpacia, Kielecczyzny czy Lubelszczyzny. Fascynacja szerokimi przestrzeniami, łanami pól, geometrycznymi wzorami wiejskich krajobrazów zaowocowała cyklem prac, gdzie autor poszukuje własnej, innej drogi niż wierne odwzorowywanie rzeczywistości. Barwy i kształty, za pomocą których Jan Szul opisuje wiejskie pola i pagórki, wyrażają emocjonalny stosunek artysty do obrazowanej przestrzeni.

Ascetycznie zarysowane krajobrazy, zimowe pejzaże powstałe poprzez zderzenie bieli, czerni i szarości czy martwe natury, w których główne role odgrywają kwiaty, pokazują autora jako człowieka o wyjątkowej wrażliwości na piękno przyrody i świadczą o jego odwadze podjęcia artystycznego dialogu z naturą.

Iwona Kalinowska
Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu
The subject matter of Jan Szul works mainly include landscapes of his home regions of southern Poland. Fascination of wide spaces, corn fields, geometric shapes of rural landscapes was the purpose of creation the cycle of works, where the author had been searching for his own way, which was different from these, which project reality on a very true way. Colours and shapes, which are used by Jan Szul in depiction of fields and hills express his emotional attitude to picturesque space.

Ascetic landscapes, winter landscapes, created by clash of whiteness, blackness and greyness or still life, in which the major role play flowers show the author as a sensitive to nature beauty person and evidence his courage of taking artistic dialogue with nature.

Iwona Kalinowska
Cultural Centre "Artus Court" in Torun

" Jan Szul - nowa interpretacja krajobrazu." Tematem obrazów Jana Szula jest Podkarpacki czy Lubelski krajobraz, który prezentowany jest za pomocą symbolicznej- prostej formy, to gra kontrastów kolorystycznych, załamania linii malarskiej, czy działania faktury pasty olejnej na płótnie. Prostota środków wyrazu , często wynikająca z palety kolorystycznej wprowadza odbiorcę w świat realnych krajobrazów, rzeczywistego światła. Obraz Jana Szula jest wynikiem obserwacji świata, światła , koloru i krajobrazu, który często otrzymuje geometryczne kształty lub wyrysowywane są na nim zarysy budowli, czy miast. Kontrasty kolorystyczne są często wiodącym elementem w twórczości malarskiej Jana Szula, podkreśla tym sposobem, różnorodność pór roku, odmienność poranka, wschodu i zachodu słońca, różnorodnej kolorystyki krajobrazów. To odbiorca poddawany jest działaniu prostej, a zarazem silnie fakturowo potraktowanej formy, odczytuje geometryczne formy krajobrazu, które często nabierają charakteru "designowskiej interpretacji świata, małego wycinka krajobrazu".

Irmina Dubaniowska- Kutek
Mgr Historii Sztuki
Jan Szul - New interpretation of landscape (...) The subject of Jan Szul`s painting are landscapes of Polish southern regions (Podkarpacki and Lubelski region) which are presented by symbolic - simple form. This is a play of colours` contrasts, refractions of painter`s lines or a paste`s texture operation on canvas. Simplicity of means of expression, often resulted from used palette of colours bring recipients in the world of real landscapes, true light. (...)

Irmina dubaniowska- Kutek
Mgr Historii Sztuki